Ochrana osobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Během návštěvy těchto stránek o vás nezískávám žádné osobní údaje. Když navštívíte moje webové stránky, nezaznamenávám vaši IP adresu, nezaznamenávám webovou stránku, z které mě navštívíte, ani datum a délku návštěvy. Nepoužívám smartemailing ani cookies, nesleduju vás a neukládám na disk.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje mám o zapsané pouze o lidech, kteří navštívili moje kurzy a akce.  Standardně shromažďuji vaše jméno s příjmením + e-mailovou adresu. Kdo mi dal na sebe i telefonní číslo, tak i to. Z některých letních akcí, které byly pořádané pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus, mám shromážděné i adresy trvalého bydliště a někdy i data narození. Způsob zpracování těchto údajů uvádím ve zvláštním odkazu pod čarou níže.

Vaše údaje základní údaje zahrnující zejména mailovou adresu, někde i jméno a telefon, mám zapsané na třech místech:
1. ručně psané barevnými pastelkami na papírech, vždy 1-4 akce jsou na 1 listu papíru. Jednotlivé papíry mám založené v deskách a desky uložené v poličce prádelníku v mém pokoji v bytě paneláku na adrese Krásného 49, Brno, 636 00. Byt je uzamčen bezpečnostním zámkem.
2. v mém počítači v programu WORD 2016 v uloženém souboru. Zde jsou pouze mailové adresy bez propojení na jména. Odtud vám ručně rozesílám občasné newslettery pomocí mého mejlu na centrum.cz . Na mém přenosném počítači pracuji pouze já. Počítač není zaheslovaný.
3. v adresáři Pramínky.cz, který je na internetu, a to neveřejný Tento adresář slouží k dohledání adresy a telefonu pro nouzové kontaktování účastníka, například v případě ztracení během akce. Heslo znám pouze já. Tímto jsou vaše údaje zabezpečeny proti zneužití.

Účastí na akci Pramínků rovněž vstupujete do pole možností pořizování fotografií, videí a zvukových záznamů zpěvu u ohně, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby a vašeho projevu. Tyto údaje zpracovávám za účelem vzpomínek do kroniky. Fotografie jsou uložené v mém počítači a vybrané fotografie na webu Pramínky na stránce „Fotogalerie“. Pokud se vám nějaká fotka nelíbí, můžete mi napsat o její vyřazení či retuš do přijatelné podoby. Před pořizováním videozáznamu na vybraných akcích jste vždy, pokud se to týká akce s vámi, předem informováni, a můžete předem odmítnout vstupovat do záznamu. Pořizování zvukového záznamu zpěvu na mobil je anonymní, používám ho jako dokreslení videozáznamu nebo slajdu fotografií a uvádím vždy pouze v titulkách „zpívají účastníci akcí“ .

Právo na informace

Na požádání vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na marketa@praminky.cz .

Bezpečnost

Nemám žádné technické aplikace ani bezpečnostní opatření, takže špatně chráním vaše údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření s vývojem technologií nezlepšuji.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje nepoužívám na účely technické správy webových stránek, ani na žádné ankety, objednávky, ani na identifikaci plateb ani marketingové účely. Nepostupuju vaše osobní údaje žádným státním zařízením ani úřadům.  Pokud je některá akce Pramínků konaná ve spolupráci s Brontosaurem – týká se pouze táborů a delších akcí v přírodě a pouze na území ČR, podmínky zpracování údajů v Hnutí Brontosaurus uvádím zvlášť pod čarou níže.

Možnost odhlášení

Používám pouze vaši mejlovou adresu, abych vás občas mohla informovat o termínech seminářů, nových akcích a cestách.  Pokud s tím nesouhlasíte, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla vaše údaje vymazat. V emailové komunikaci nemám odhlašovací odkaz v patičce každého emailu, takže mi prostě napište přímo, že už ode mě nechcete nic dostávat. Pokud si nepřejete v budoucnu od mne e-mailem nic dostávat, napište mi prosím NE do textu nebo stačí i jen předmětu mailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení: Markéta Černocká se zavazuje respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou snad přijatelně zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Používám je pouze já pro komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data  jsou ukládány v mojí soukromé databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. V případě vyžádání si telefonu na účastníka jiným účastníkem z důvodu domluvy osobní schůzky mezi nimi, se zavazuju nejdřív se zeptat na jeho souhlas.

Účastí na semináři, táboře, zahraniční cestě, Putování a ostatních akci Pramínků souhlasíte se zařazením vašich osobních údajů do databáze Markéta Černocká, Krásného 49, Brno 636 00, IČ 88634507, jakožto správce, a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastí na akci Pramínků rovněž souhlasíte s pořizováním fotografií, videí a zvukových záznamů zpěvu.

Přístup k osobním údajům v Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus při své činnosti zpracovává vaše osobní údaje. Činí tak v souladu s platným právním řádem.

Níže se dočtete informace o tom, kterých osobních údajů se zpracování týká, jaký je účel tohoto zpracování a také jakým způsobem je s těmito osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Hnutí Brontosaurus, se sídlem Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 00408328.

V případě, že, jste své osobní údaje poskytli na některé akci některého z pobočných spolků Hnutí Brontosaurus (Pramínků se týká výlučně klub HB Svízel přítula), je společným správcem vašich osobních údajů rovněž tento pobočný spolek (tedy v případě akce Pramínků výlučně předsedkyně klubu Svízel přítula, tedy opět Markéta Černocká, údaje na ni uvedeny výše).

Pro zjednodušení, pod pojmenováním Hnutí Brontosaurus se míní i jeho pobočné spolky.

Osobní údaje a účely zpracování

Hnutí Brontosaurus vás může požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v různých situacích a za různými účely.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, kvůli němuž byly poskytnuty.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na podkladě vašeho smluvního vztahu k Hnutí Brontosaurus, který může být dán tím, že jste jeho členem, registrovaným příznivcem, účastníkem některé z jeho akcí, dárcem či uživatelem našich služeb. V dalších případech zpracováváme vaše osobní údaje na podkladě oprávněných zájmů Hnutí Brontosaurus spočívajících zejména ve vzájemné komunikaci a zasílání relevantních nabídek naší činnosti a možností podpory. Dále mohou být těmito oprávněnými zájmy rovněž případné budoucí nároky z titulu náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé při akcích a činnostech pořádaných Hnutím Brontosaurus. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na podkladě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním, vás o této skutečnosti informuje předem pověřený zástupce Hnutí Brontosaurus.

Osobní údaje členů a příznivců

Osobní údaje shromažďujeme v případě vzniku členství v Hnutí Brontosaurus nebo pokud jste se stali příznivci Hnutí Brontosaurus. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje, a to za účelem vaší identifikace a budoucí komunikace s vámi. Rovněž pro účely vnitřní analýzy zpracováváme údaje o hrazených členských příspěvcích, druzích vašeho členství, o datech vzniku, obnovení a zániku členství, o dosažených vzdělávacích kvalifikacích dle vnitřních předpisů Hnutí Brontosaurus a dále o funkcích, které v Hnutí Brontosaurus zastáváte nebo jste v minulosti zastávali.

U dětských členů Hnutí Brontosaurus, tj. u osob mladších 15 let, které se staly členy Hnutí Brontosaurus, zpracováváme rovněž kontaktní údaje jejich zákonných zástupců za účelem vzájemné komunikace.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem stát se členem, ale členství vám z různých důvodů nevznikne. Účelem takového zpracování možnost vás dále kontaktovat a umožnit vám stát se členem Hnutí Brontosaurus, pokud váš zájem dále přetrvává.

Osobní údaje účastníků akcí

V případě, že poskytujete Hnutí Brontosaurus své osobní údaje v souvislosti s účastí na některé z akcí nebo pravidelné činnosti, mohou být vámi poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je zejména ochrana vašeho zdraví a bezpečí na těchto akcích, zpracování těchto údajů je nezbytné rovněž s ohledem na předpisy upravující oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jiné zvláštní osobní údaje, než údaje o vašem zdravotním stavu mohou být také zpracovávány za účelem realizace programu akce, jíž se účastníte.

V souvislosti s vaší účastí na některé akci pořádané Hnutím Brontosaurus zpracováváme také fotografie, videa a zvukové záznamy z těchto akcí, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby nebo vašich osobních projevů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je vyžadován před vaší účastí na takové akci, neumožňuje-li nám takové zpracování zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem propagace činnosti Hnutí Brontosaurus.

Pro účely vnitřní analýzy a plánování naší činnosti dále zpracováváme údaje o tom, kterých akcí jste se účastnili.

Vaše kontaktní údaje zpracováváme i v případě, kdy jste se nakonec plánované akce nezúčastnili, včetně případného důvodu neúčasti, je-li poskytnut. Účelem tohoto zpracování je případná nabídka další činnosti Hnutí Brontosaurus, do níž se lze zapojit a dále také vnitřní analýza.

Osobní údaje dárců

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž tehdy, jestliže jste Hnutí Brontosaurus poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje a dále údaje o poskytnutých darech.

Darovací brána darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá
pouze pro zpracování daru. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím darovací bránu najdete na webu http://darujme.cz/solutions. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Hnutí Brontosaurus, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány).

Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem Hnutí Brontosaurus, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo. Účelem zpracování je vzájemná komunikace a vnitřní analýza.

Osobní údaje další osob

Vyjma shora uvedených situací je možné, že jste poskytli Hnutí Brontosaurus své kontaktní údaje v souvislosti s další činností Hnutí Brontosaurus, jako je podepisování petic, účast v námi organizovaných soutěžích, zakoupení zboží, přihlášení k odběru informací o naší činnosti využití námi poskytovaných služeb.

V těchto případech zpracováváme vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. Kromě kontaktních údajů můžeme zpracovávat i další vaše osobní údaje je-li to nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti.

Osobní údaje při využití webových stránek a webových služeb (cookies)

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na
těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Hnutí Brontosaurus nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími osobami

Hnutí Brontosaurus neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám, vyjma údajů, které jste poskytli prostřednictvím petice. Takovéto údaje jsou poskytovány takovým třetím osobám a takovým způsobem, aby byl naplněn účel petice.

Dále mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v případech, kdy je zahájena kontrola nakládání s veřejnou finanční podporou poskytnutou Hnutí Brontosaurus dle příslušného zákona. Rovněž mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně za účelem kontroly nakládání s darem poskytnutým Hnutí Brontosaurus soukromou osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je nezbytné pro provedení kontroly.